STL - uenighetens fellesskap?


Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en dialog- og interesseorganisasjon som arbeider for å fremme gjensidig forståelse og respekt mellom tros- og livssynssamfunnene. Den norske kirke har vært medlem i STL siden samarbeidsrådet ble etablert i 1996.

 

 

Både på nasjonalt og lokalt nivå arbeider STL politisk, for å sette på dagsorden saker som angår trossamfunnene. Men like viktig er den dialogen som skapes lokalt. 

I Arendal ble den lokale STL gruppen opprettet i 2018. Siden da har STL blitt et viktig møtested for ledere i de ulike tros- og livssynssamfunnene i byen, både kristne, muslimske og humanetiske. 

Leder Marianne Løge (Human-Etisk Forbund) omgitt av (fra venstre)  Sigurd Markussen (Den katolske kirke) Peter Haltorp (Sørlandskirken), Kari Tellefsen (Frelsesarmeen), Azhar Hashi (moskeen), øverst står Karin Thorsen (leder av Trefoldighet menighetsråd og ikke medlem i STL-styret), Elaheh Rasouli (moskeen) og Per de Lange (Syvendedagsadventistene). 

Den store felles agenda er at vi ønsker et samfunn der religiøsitet har sin naturlige plass. Noen vil tenke at man da må skape en nøytral grunn, der religion plasseres i det private liv og ikke kan tre frem i felleskapsrom. Vi tenker heller tvert om: vi ønsker ikke et LIVSSYNSNØYTRALT samfunn, men et LIVSSYNSÅPENT! 

Vårt arbeid er derfor å skape arenaer for dialog mellom oss og en samtale som er åpen og interessert i andres egenart og ulikhet. Noen har kalt det «uenighetens fellesskap». -For selvfølgelig møtes vi på tvers av overbevisning og tro. Men det er likevel med vekt på FELLESSKAP! For det er nettopp fellesskapet vi arbeider for og gjennom. Vi opplever at fellesskapet bygger bro mellom oss. Vi kjenner at vi har omsorg for hverandre. Vi gleder oss over alt vi deler. Ja, jeg våger å si at man gjennom slike fellesskap er med på å fremme både tilhørighet, fred og livsglede.

I Arendal har STL et mangfoldig og flott styre med representanter for både de kristne, muslimske og humanetiske livssyn.

Vi engasjerer oss som dialogverter under Arendalsuka, der vi tar plass i gatebildet sammen, og slik både viser frem våre gode relasjoner og inviterer til dialog med oss.

Vi har vært i flere samtaler med både fengselsledere og politikere for å arbeide for et livssynsåpent rom i det nye fengselet i Froland. - Og det samme for sykehuskapellet i Arendal, som nå blant annet har fått et fint stellerom for døde, som ivaretar de muslimsk tradisjoner når noen dør. 

STL i Aust-Agder engasjerer seg i det som skjer i lokalsamfunnet. Her under TV-aksjonen i 2019. Når ulike tros- og livssynssamfunn engasjerer seg har vi mulighet til å nå ut til mange som kanskje ikke er kjent med fenomenet TV-aksjonen. TV-aksjonen byr på fellesskap og inkludering, og det finnes mange måter å bidra på.

Vi har laget et undervisningsopplegg for skoleklasser, der ungdom inviteres til en hel dag der de besøker tros- og livssynssamfunnene i Arendal by, spiser lunsj hos Kirkens Bymisjon, og deltar på en felles samling med «Kahoot!» - en liten kunnskapskonkurranse.

Ikke minst viktig var det som skjedde etter skyteepisoden ved moskeen i Bærum sommeren 2019. Sammen med mange andre, løftet STL frem budskapet om at alle skal være «trygg i bønn», og markerte med sin tilstedeværelse utenfor moskeen her i Arendal.

Religiøsitet og tro er en del av det å være menneske. Derfor ønsker STL å være med på å skape rom der det er trygt å fortelle hva vi tror på, og vi kan sitte ved siden av hverandre og lytte og dele. 

skrevet av Jorunn Raddum

Tilbake